DĚJINY FARNOSTI PITÍN

 

Kostel s farou se připomíná již r. 1449, ale později byl vystavěn kostel okolo r. 1585 od bratří Václava a Viléma Tetaura z Tetova. Farnost je tvořena obcemi Pitín, Hostětín a Šanov.

          V 16. stol. působili v Pitíně moravští bratři, neboť k nim přestoupil majitel velkostatku, který byl patronem kostela.

Po obnovení katolické duchovní správy byla roku 1650 fara zrušena a správu farnosti zajišťovali faráři z Bojkovic. Za faráře Františka Schmidta (farářem v Bojkovicích byl 1758 – 1773) byl kostel rozšířen o presbytář a sakristii. V té době byla také postavena socha Panny Marie, která dodnes stojí u hlavní silnice vedle školy. Přičiněním dalšího bojkovického faráře P. Antonína Kampeho byla fara v Pitíně nově zřízena 1. října 1786.

          V roce 1855 byl dostavěn nový kostel na místě dřívějšího kostela a 30. ledna 1856 byl požehnán (benedikován) P. Janem Ambrožem, děkanem a farářem z Luhačovic.

          Opravy kostela a fary se konaly podle potřeby. Nejrozsáhlejší opravu prodělal kostel v letech 1950 a 1951, kdy byla kvůli vážnému poškození sundána klenba a celý interiér kostela byl zmodernizován v podstatě do dnešní podoby. Opravený kostel posvětil pitínský rodák a arcibiskup olomoucký Josef Karel Matocha 25.11.1951. Věž byla opravována v roce 1872, 1907 a 1976. Z těchto let jsou i pamětní listiny, které jsou uloženy v báni. Výška věže i s křížem je 42 m. V roce 1984 proběhla oprava střechy a fasády. V poslední době probíhá úprava presbytáře.

          Občané z Hostětína si zbudovali kapličku, kterou požehnal děkan z Luhačovic P. Václav Strmiska 18. srpna 1924. V roce 1961 představitelé místního národního výboru povzbudili občany, aby při úpravách vesnice postavili novou kapli na vhodnějším místě. Až byla kaple svépomocí a z vlastních prostředků občanů rozestavěna, zasáhli orgány okresního národního výboru a zabavily stavbu i materiál. Původní kapli se podařilo přestavět a rozšířit až v letech 1996 a 1997, kdy byla požehnána generálním vikářem P. Erichem Pepříkem. Mše svatá však bývala jednou do roka i v původní kapli, několikrát i v době totality.

          Také v Šanově se dařilo jednou do roka po pádu totality (výjimečně i v době totality) slavit mši svatou na výletišti, dokud nebyla požehnána v roce 1993 arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem nová kaple.

V roce 1920 byla ve farnosti založena katolická jednota „Orel“, která měla v začátcích přes 300 členů. V roce 1990 obnovila svoji činnost. V současné době má 66 členů. V roce 1996 se podařilo dokončit nad Pitínem chatu pro činnost jednoty. Kromě pravidelných schůzek a týdenních prázdninových pobytů dětí a mládeže je jednota pořadatelem každoročního turistického pochodu „Pitěnský škrpál“ a velikonočních a vánočních dílen v kulturním domě, kde si zájemci z řad veřejnosti mohou vyrobit ozdoby nebo dárky.

          Pro prohloubení náboženského života se konaly Lidové misie v roce 1865 podle data na kamenném kříži a v letech 1935 a 1936 podle kroniky. Zda se konaly ještě někdy v tom období, nelze bezpečně zjistit. Od té doby se konaly znovu až v roce 2003 s požehnáním nového misijního kříže, neboť starý byl odstraněn pro špatný stav už před lety. Další Lidové misie se konaly v r. 2017.

          Biřmování bylo udíleno ve farnosti v letech 1970, 1973, 1985, 1995 a 2001, 2007, 2009, 2012, 2019 a 2024. Do té doby byli farníci biřmováni v okolí, především v Bojkovicích a Slavičíně, mezi roky 1950 a 1970 jen na Slovensku.

 

          Z farnosti pocházeli tito knězi:

1.    P. Antonín Suchánek, narozen v Šanově, vysvěcen 16.8.1871 ve Velkém Varadě v Uhrách (dnes Oradea v Rumunsku).

2.    P. Ferdinand Janůj, narozen 28.8.1858 v Hostětíně, vysvěcen 1884, zemřel ve Vlkoši u Kyjova 24.2.1930.

3.    P. Emil Prchlík, narozen 1874 v Šanově, vysvěcen 1899, zemřel v Choryni 1929.

4.    Arcibiskup olomoucký Josef Karel Matocha, narozen 14.5.1888 v Pitíně, vysvěcen na kněze 1914 v Římě, v letech 1919 – 1948 docentem a profesorem teologie, vysvěcen na biskupa 2.5.1948 v Olomouci, od Velikonoc 1950 internován v arcibiskupské rezidenci v Olomouci s výjimkou svěcení kostela v Pitíně. Zemřel v Olomouci 2.11.1961, pohřben v Pitíně 6.11.1961 nedaleko vchodu do kostela.

5.    P. František Sláma, narozen 1.11.1914 v Šanově, vysvěcen 5.7.1940, zemřel 31.5.1959 ve Vsetíně, pochován v Pitíně.

 

Řeholníci:

1. Ladislav Milička, minorita, narozen 22.7.1888 v Šanově, do řádu vstoupil 1912

 

          Řeholnice:

1. Karolina Berčíková z Pitína, sestra z 2. řádu sv. Kříže, zemřela 1921

 

Sestry III. řádu sv. Františka z Assisi:

2. Fabiana Savarová z Pitína, zemřela 1914

3. Cyrila Terezie Kundratová z Hostětína, zemřela 1934

4. Raimunda Františka Kundratová z Hostětína, zemřela 1940

5. Julie Anna Chmelová z Hostětína, zemřela 1949

6. Vendelína Novotná z Hostětína, zemřela 1949

7. Devota Marie Drhová z Hostětína, zemřela 1956

8. Natálie Julie Chmelová z Hostětína, zemřela 1962

9. Gerolda Františka Voltnerová z Pitína, zemřela 1979

10. Hořislava Štěpánka Janůjová z Hostětína, zemřela 2001

11. Odilona Marie Chmelíková z Pitína, zemřela 1990

12. Richerie Anna Kurtinová z Hostětína, zemřela 2001

 

Přehled duchovních správců v Pitíně ve 20. a 21. století:

P. František Rusňák                          24. 10. 1878 - 28.  1. 1905

P. Fr. Derka kaplan bojkovský - zastupoval 3 měsíce

P. Cyprián Zavřel                              13.  7.  1905 -   7.  5.  1913

P. František Kuzník                          13.  8.  1913 -   1. 11. 1927

P. Karel Kvítek                                  22. 11. 1927 -  14.  6. 1928

P. Jan Múčka                                     1928 až do smrti  25. 8.  1949

P. Ludvík Černoch                            1.  9.  1949 -  15.  8. 1959

P. Valentin Rafaja                             1959  -         31.  3. 1975

P. Miloslav Kunc                               2.  9. 1975  -    1.  6. 1999

P. Jan Černý        (administrátor Nezdenice) dočasně zastupoval

P. Karel Janečka                                od 15.  7. 1999 do  15. 7. 2004

P. Zdenek Graas                               od 16. 7. 2004

Podle farní kroniky sestavil a o nové údaje doplnil P. Karel Janečka dne 20. ledna 2004, další údaje doplnil P. Zdeněk Graas 20. dubna 2024

Barevné pojednání stěny niky za hlavním oltářem

 

Barevné provedení stěny niky za hlavním oltářem není oltářním obrazem, nýbrž pouhou skupinou barev, seskupených v různých tvarech, jako tomu bývá v barevném dekoru novodobé techniky chrámových oken.

          Je seskupením barevných skvrn různých tvarů tak, aby naznačovaly utrpení, mučednickou smrt, prosebnou touhu věřících a vyprošenou milost a požehnání.

          Vlastní barevné provedení niky netvořilo původně samostatný celek, nýbrž bylo ústřední součástí celého chrámového interiéru. Toto pojetí však se ztratilo provedením liturgické reformy a novou bílou výmalbou presbytáře.

          V původním barevném pojetí byl zachycen barevný a tvarový konflikt čtyř elementů:

Ø surového bezbožného násilí – tmavé hroty

Ø rozťatého těla a tryskající krve zavražděného mučedníka – rudá

Ø úpění opuštěného stádce věřících – písková a zelená (zelená je dnes přemalována bílou)

Ø výtrysk milosti – třpytná běl bez tvarů

Rudá barva, přeťatá tmavými hroty, má působit dojem zločinu, vraždy, spáchaného násilí, prolití krve a rozťatého živého těla. Pískově nažloutlé skvrny, stoupající od spodku niky, mají vyznačovat prosby a naději opuštěného stádce věřících. Oslnivě bílá barva, jakoby tryskající z pozadí niky do chrámové prostory, má naznačovat milost, získanou pro utrpení a zásluhy zavražděného.

 

Vitráže

Na vitráži vpravo je zřetelný kalich, který může být symbolem Eucharistie, ale také oběti mučednictví (prolité krve).

Na vitráži vlevo by měla být znázorněna Boží zbroj (přilba, štít, meč) podle listu apoštola Pavla Efezanům (6,11-18)

 

Křížová cesta

od akademického malíře Troupa je rovněž symbolicky barevně laděná tak, že barvy postupně tmavnou a nejtmavší jsou na zastavení XII. a XIII.

 

 

PITINST

 

Původní kostel v Pitíně

 

legenda:

 

a    hlavní dveře

b    dveře na kůr a na věž

c    místo, kde žebráci sedávali a odkud se uváděli šestinedělky

d    místo, kde visel umíráček

e    sakristie

f     presbytář