Milí rodiče !

Začněte se s dětmi postupně modlit tyto modlitby tak, aby je děti uměly.    Až budou děti z modlitby nebo otázky vyzkoušeny, označí se jim příslušná značka

 

ZÁKLADNÍ  MODLITBY

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. – Buď vůle tvá, - jako v nebi, tak i na zemi.  Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení – ale zbav nás od zlého.

 

 

Zdrávas Maria, milosti plná, - Pán s tebou, - požehnaná jsi mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti naši. Amen.

 

Desatero

1. V jednoho Boha věřiti budeš

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo

3. Pomni, abys den sváteční světil

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi

5. Nezabiješ

6. Nesesmilníš

7. Nepokradeš

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému

9. Nepožádáš manželky bližního svého

10. Aniž požádáš statku jeho

 

Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj, - mě vždycky veď a napravuj. - Ctnostem svatým mě vyučuj, at'jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. - A tak s tebou ve spojení - at' vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně. - Amen.

 

 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného. 

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, 

který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem  skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebe, sedí po pravici  Otce. 

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován, a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na  odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote, sladkostí a naděje naše, buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto, orodovnice naše, obrat' k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, - ó přívětivá, - ó přesladká Panno Maria !

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, prostřednice naše, - orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovod'.

 

1. ŠTĚSTÍ  PRVNÍCH  LIDÍ

 

Bůh stvořil první lidi Adama a Evu, aby byli šťastni a dal jim svobodu. Oni však chtěli být jako Bůh. Z pýchy neposlechli Boha, jednali proti Němu, a to byl první hřích. Hříchem ztratili původní štěstí a zavřeli nebe nejen pro sebe, ale pro všechny lidi. Říkáme tomu dědičný hřích

 

1). Jak ztratili první lidé své štěstí?

Přestoupili Boží zákaz. Říkáme tomu dědičný hřích.

 

2. HŘÍCH A JEHO DŮSLEDKY

 

Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona.Těžký hřích je přestoupení Božího zákona v důležité věci. Lehký hřích v nedůležité věci.

 

 

2.) Co je to hřích?

Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona.

 

3.) Jaké máme hříchy?

Těžké a lehké.

 

3. BŮH SLIBUJE ZÁCHRANU

 

Bůh slibuje už prvním lidem Zachránce. Za matku Zachránce - Ježíše Krista - si Bůh vybral Pannu Marii. Ona je i naší nebeskou Matkou. Pěstounem Pána Ježíše byl svatý Josef. Ježíš vyrůstal v Nazaretě.

 

4.) Co slíbil Bůh prvním lidem, když zhřešili?

Slíbil, že jim pošle Zachránce - Vykupitele - Pána Ježíše.

 

5.) Jak se jmenovala matka Pána Ježíše a kde žili?

Panna Maria a žili v Nazaretě.

 

6.) Kdo byl pěstounem?

Svatý Josef.

 

4. MOJŽÍŠ PŘIJÍMÁ DESATERO

Bůh dal lidem Desatero na hoře Sinaj skrze proroka Mojžíše. Desatero nám Říká, jak se máme chovat k Bohu, k sobě a k ostatním lidem, abychom byli šťastní.

 

7.) Jak říkáme pravidlům pro správný život?

Říkáme jim Desatero Božích přikázání.

 

8.) Komu Bůh dal Desatero a kde?

Mojžíšovi na hoře Sinaj.

 

5. PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

Kdo správně jedná podle 1. přikázání, ten v Boha věří a rád se modlí - ráno, večer, při jídle, i jindy...  Ví, že v modlitbě může mluvit s Bohem o všem. Modlí se za rodiče, sourozence i za lidi, kteří Boha ještě neznají.

 

9.) Kdo věří v Boha?

Ten, kdo se modlí a má ho rád:

 

l0.) Kdy se můžeme modlit?

Kdykoliv, nejméně ráno a večer.

 

6. BOŽÍ JMÉNO A BOŽÍ VĚCI

Kdo správně jedná podle 2. přikázání, ten má Boha rád a nevyslovuje jeho jméno a jména svatých nadarmo a bezmyšlenkovitě. Váží si všech věcí (kříže, obrazů), které nám Boha připomínají.

 

11.) Co nám říká 2. přikázání?

Že nemáme říkat Boží jméno nebo jména svatých zbytečně a máme si vážit křížů a obrázků svatých.

 

7. NEDĚLE NENÍ VŠEDNÍ DEN

 

Kdo správně jedná podle 3. přikázání, ten chodí v neděli a ve svátky na mši svatou. Přichází včas a pozorně se jí účastní. Ví, že neděle je dnem odpočinku, kdy nepracujeme a děláme druhým radost.

 

12.) Jak světíme neděli a svátky?

Když chodíme do kostela a od práce odpočíváme:

 

13.) Kdo nemusí jit v věděli na mši svatou a je proto omluven?

Ten, kdo je nemocný nebo opravdu nemůže z vážného důvodu.

 

8. RODINA

 

Kdo správně jedná podle 4. přikázání, ten své rodiče poslouchá, rád doma pomáhá, neodmlouvá a není drzý. Poslouchá a má rád také jiné lidi, kteří to s ním myslí dobře (babičku, dědečka, učitele ...)

 

14.) Co Bůh poroučí 4. přikázáním?

Máme své rodiče ctít, milovat, poslouchat, pomáhat jim a modlit se za ně.

 

9. ŽIVOT A ZDRAVÍ

 

Kdo jedná podle 5. přikázání, ten nikomu neubližuje bitím, nepřátelstvím, hněvem nebo hádkami. Chrání si své zdraví a zbytečně neriskuje tak, že by si mohl ublížit. Neničí a netrápí nic, co žije - zvířata ani rostliny.

 

15.) Je hříchem proti 5. přikázání pouze někoho zabít?

Ne. Hříchem je i hněvat se,bít někoho, kazit si zdraví a riskovat.

 

16.) Co nám říká dál 5. přikázání?

Nemáme ničit rostliny a trápit zvířata.

 

10. ČISTÉ SRDCE

 

Kdo jedná správně podle 6. přikázání, ten nemluví neslušně, neposlouchá nestydaté vtipy a nechce, aby je druzí vyprávěli. Nedívá se na nestydaté obrázky a filmy anebo zvědavě, když je někdo vysvlečen. Nedotýká se neslušně těla druhého člověka nebo svého.

9. přikázání říká manželům, že si mají být věrni a neopouštět se ani v těžkostech.

 

17.) Co nám říká 6. přikázání?

Říká, že se máme chránit před neslušnými obrázky, slovy, pohledy nebo doteky.

 

18.) Co znamená 9. přikázání?

Že tatínek a maminka si mají být věrní a nemají se rozvádět.

 

11. JE LEPŠÍ DÁVAT NEŽ HRÁT

 

Kdo jedná podle 7. přikázání, ten nekazí ani nebere nic, co mu nepatří. To by byla krádež. Kdo jedná správně podle 10. přikázání, ten nikomu nezávidí, nedychti po tom, co není jeho a rád se s druhými rozdělí.

 

19. Co od nás Brůh chce 7. přikázáním?

Aby  jsme nekradli ani nic kradeného nepřijímali, neuschovávali, nepodváděli, nešidili a nekazili véci.

 

20. Co znamená 10. přikázání?

Znamená to, že nemáme závidět druhým a být nespokojeni.

 

12. LIDSKÉ SLOVO

 

Kdo jedná správně podle 8. přikázání, ten nelže, nepřekrucuje pravdu, nežaluje, nikoho nepomlouvá a neříká o druhých nic špatného.

 

21.) Co od nás Bůh vyžaduje 8. přikázáním?

Abychom mluvili pravdu a neříkali o nikom špatné věci

 

13. BŮH NÁS MILUJE, PROTO NÁM ODPOUŠTÍ

 

Pán Ježíš nám ukazuje, jak má Bůh lidi rád. Chce je mít šťastné. Člověku kazí radost a štěstí nejen nemoc, ale i hřích. Proto chce Pán Ježíš uzdravit také naši duši a odpouští nám hříchy, když jich litujeme a vyznáme se z nich ve zpovědi a chceme být lepší.

 

22.) Kdy nám Bůh odpouští

Vždycky když hříchu litujeme a chceme být lepší.

 

23.) Co když děláme nějaký hřích stále znovu ? Můžeme znovu k Bohu přijít, nemusíme se bát?

K Bohu můžeme přicházet neustále.On zná naše slabosti, ale má nás moc rád.

 

14. MŮJ POSTOJ K BOHU, LIDEM A K SOBĚ

 

Svědomí je Boží hlas v nás. Pomáhá nám poznat, co je správné a co ne. Svědomí si vychováváme tím, že se snažíme a poslouchat jeho poznávat Pána Ježíše přikázání.

 

24.) Co je svědomí?

 Je to Boží hlas v nás.

 

25.)K čemu nás slouží svědomí?

Pomáhá nám poznat; co je dobré a co zlé

 

15. SLAVÍME SVÁTOST SMÍŘENÍ

 

Bůh nám odpouští ve svátosti smíření. Svátost smíření ustanovil Pán Ježíš. Svátost smíření má čtyři části: přípravu, vyznání, kající skutek a rozhřešení. Na svátost smíření se připravíme tím, že zpytujeme svědomí.  Probereme tři základní vztahy:

1. k Bohu 2. k ostatním lidem 3. ke své povaze

 

26.) Ve které svátostí nám Bůh odpouští hříchy?

Odpouští nám je ve svátosti smířeni.

 

27.) Co je podmínkou odpuštění hříchů?

Podmínkou odpuštěni je to, že hříchů litujeme a chceme se polepšit.

 

28.) Kolik částí má svátost smíření?

Čtyři:  l.Zpytováni svědomí, 2. Lítost a předzevzetí, 3. Zpověď, 4.Pokání

 

29.) Podle čeho zpytujeme svědomí?

Probereme 3 základní vztahy:  1. k Bohu, 2. k ostatním lidem, 3. ke své povaze

 

16. POSLEDNÍ VEČEŘE

 

Pří poslední večeři na Zelený čtvrtek Pán Ježíš ustanovil mši svatou. Při této večeři proměnil chléb ve svoje tělo a víno ve svou krev, protože chtěl s apoštoly i s námi zůstat viditelně.

 

30.) Kdy ustanovi1 Pán Ježíš mši svatou?

Při poslední večeři.na Zelený čtvrtek.

 

31.)Co mimořádného udělal Ježíš při poslední večeři?

Proměnil chléb ve svoje tělo a víno ve svou krev.

 

32.) Proč proměnil Pán Ježíš chléb a víno ve svoje tělo a svou krev?

Protože chtěl s apoštoly i s námi růstat viditelně

 

17. PŘIPRAVUJEME SE NA MŠI SVATOU

 

Při příchodu do kostela se požehnám svěcenou vodou a pokleknutím pozdravím Pána Ježíše. Na mši svatou přijdu včas. Srdce očistím lítostí nebo pokud mám na duši těžký hřích svátostí smířeni.

 

33.) Co děláš když vcházíš do kostela?

Požehnám se svěcenou vodou a pozdravím Pána Ježíše pokleknutím.

 

34.) Musím jít před každým svatým přijímáním ke zpovědi?

Ne, jen pokud mám na duši těžký hřích?

 

18. MŠE SVATÁ

 

Při mši svaté k nám slovy Písma svatého mluví sám Bůh. Při obětování přinášíme na oltář obětní dary - chléb a víno. Chléb a víno promění kněz slovy Pána Ježíše v jeho tělo a krev. Při proměňování pozdravím Pána Ježíše těmito slovy: Řeknu v duchu: „Pán můj a Bůh můj", nebo „Ježíši v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe nade všechno miluji". Nežehnám se přitom.

 

35.) Kdo k nám mluví ve slovech Písma svatého?

S1ovy Písma svatého k nám mluví sám Bůh.

 

36.) Které dary přinášíme Plnu Bohu při obětování?

Při obětování přinášíme chléb a vino.

 

37.) Co se stane s těmito dary?

Kněz slovy Pána Ježíše promění tyto dary v Ježíšovo tělo a krev.

 

38.) Jak pozdravíš Pána Ježíš při pozdvihování?

Řeknu v duchu: Pán můj a Bůh můj, nebo „Ježíši v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe nade všechno miluji“.  Nežehnám se přitom.

 

19. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

Ve svatém přijímání k nám přichází živý Pán Ježíš ve svaté hostii. Tělo a krev Pána Ježíše přijímáme proto, abychom posilnili svou duši k dobrému životu. Na svaté přijímání se musím připravit: Tím, že očistím duši od hříchu, při mši svaté jsem pozorně účastný, hodinu před svatým přijímáním nejím a nepiji (kromě vody a léků).

 

39.) Proč poklekáme před svatostánkem?

Protože ve svatostánku přebývá živý Pán Ježíš, pokleknutím mu projevujeme úctu.

 

40.) Kdo k nám přichází ve svatém přijímání?

Živý Pán Ježíš ve svaté hostii.

 

41.) Proč přijímáme tělo a krev Pána Ježíše?

Abychom posilnili svou duši k dobrému životu.

 

42.) Jak se připravíš na svaté přijímání?

Takto: - očistím duši od hříchu

- při mši svaté jsem pozorně účastný

- hodinu před svatým přijímáním nejím a nepiji (voda a léky se smí)

 

20. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A NÁŠ ŽIVOT

 

Pán Ježíš mi dává sílu. Každou neděli se s ním setkávám při mši svaté. Když jdu kolem kostela, mohu pozdravit Pána Ježíše, který přebývá ve svatostánku. Ke svatému přijímání mohu přistoupit při každé mši svaté, pokud nemám na duši těžký hřích a toužím po Pánu Ježíši.

Po svatém přijímání přivítám Pána Ježíše, poděkuji mu, řeknu mu o svých starostech a radostech jako svému nejlepšímu příteli rozmlouvám s ním.

 

43.) Jak často můžeš jít ke svatému přijímání?

Při každé mši svaté. Nesmím mít na duši těžký hřích a musím mít touhu po Pánu Ježíšovi.

 

44.) Co uděláš po svatém přijímání?

Přivítám Pána Ježíše,  poděkuji mu, řeknu mu o svých starostech i radostech jako svému nejlepšímu příteli.

 

21. O PÁNU JEŽÍŠI

 

Je jeden Bůh, který je ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý.

Ježíš Kristus je Boží syn, který se stal člověkem. Narodil se v Betlémě v dnešním Izraeli. Svou smrtí na kříži nás vykoupil. Trpěl za naše hříchy tím, že byl bičován, trním korunován a ukřižován. Po své smrti za tři dny však .vstal z hrobu. Ukázal se mnohým učedníkům a pak odešel ke svému Otci do nebe. Z nebe nám seslal Ducha svatého, který nám pomáhá.

 

45.) Jak se jmenuji tři božské osoby?

Otec,  Syn a Duch svatý.

 

46.) Kdo je Ježíš Kristus?

Syn Boží, který, se stal člověkem.

 

47.) Kde se narodil Pán Ježíš?

V Betlémě, v dnešním Izraeli.

 

48.) Proč zemřel Pán Ježíš na kříži?

Aby nás svou smrtí vykoupil a aby nám ukázal, jak nás má rád

 

49.) Jak trpěl Pán Ježíš sta naše hříchy?

Byl bičován,trním korunován a ukřižován.

 

50.) Zůstal Pán Ježíš mrtvý?

Ne, vstal třetího dne z hrobu.

 

5l.) Kde je teď Pán Ježíš?

Pán Ježíš je v nebi.

 

52.) Koho seslal Pán Ježíš?

Ducha svatého, který nám pomáhá

 

22. ŽIVOT S PÁNEM JEŽÍŠEM

 

Ke každodennímu životu s Pánem Ježíšem patří modlitba. Naše modlitba je rozhovor s Bohem. Nejméně každou neděli musím jít na mši svatou a také je dobré přijmout Pána Ježíše ve svatém přijímání. Také neodkládej svátost smíření. Nejlépe je přistoupit každý měsíc. Snaž se chovat tak, aby s tebe měli rodiče i ostatní lidé radost.

 

53.) Co je modlitba?

Modlitba je rozhovor člověka s Bohem.

 

54.) Jak často musím chodit do kostela na mši svatou?

Nejméně každou neděli a v důležité svátky.

 

55.) Jak často mám přistupovat ke svátosti smíření?

Nejlépe každý měsíc.

 

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ:

 

 

Nejdřív popros: 

 

 „Duchu svatý, pomoz mi, abych poznal, které hříchy jsem udělal, abych jich mohl litovat, dobře se z nich vyznal a polepšil se.“

 

Nyní se ptej sebe sama a vzpomínej, které hříchy jsi udělal.  Například:

 

1. Vůči Bohu:

- Nemodlil jsem se ráno, večer, před jídlem a po jídle

- Modlil jsem se roztržitě, nedbale

- Bral jsem Boží jméno nadarmo

- Posmíval jsem se Božím věcem

- Nešel jsme v neděli nebo ve svátek na mši sv.

-Vyrušoval jsem v kostele

 

2. Vůči ostatním lidem

-  Neposlouchal jsem rodiče, zlobil jsem je a rmoutil

- Nemodlil jsem se za rodiče

- Posmíval jsem se

- Nadával jsem jiným, bil jsem je

- Naváděl jsem jiné ke zlému

- Trápil jsem zvířata

- Myslel jsem na něco nečistého, mluvil jsem sprostě

- Ukradlo jsem něco, nevrátil jsem vypůjčené

- Bral jsem rodičům peníze bez povolení

- Poškodil jsem cizí věci

- Mluvil jsem, co nebyla pravda

- Žaloval jsem na druhé

- Pomlouval jsem

 

3. Vůči své povaze

- Byl jsem pyšný, namyšlený, urážlivý, chlubivý

- Byl jsem vybíravý v jídle, lenivý, neochotný doma pomáhat

- Byl jsem líný se učit

- Záviděl jsem něco druhému

- Nechtěl jsem nikomu nic půjčit

- Byl jsem lakomý

- Často jsem se vztekal, byl jsem vzdorovitý,

- Nedovedl jsem si nic odříct

 

JAK SE BUDU ZPOVÍDAT

 

Já:

„Chvála Kristu“

 

Kněz:

„Na věky“

 

Já:

Začnu znamením kříže: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“.

 

Já:

„ Je mi ... roků a naposledy jsem byl u svátosti smíření ....  a vyznávám se z těchto hříchů:

Vyznám svoje hříchy. Pak zakončím: Toto jsou mé hříchy. Pane Ježíši, buď milostiv mně hříšnému a pomoz mi polepšit se.!

 

Kněz ke mně mluví. Dobře poslouchám jeho rady. Zapamatuji si, co mám udělat jako kající skutek.

 

Kněz:

Kněz mi dá rozhřešení: „Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

 

Já:

Odpovím „Amen“ a udělám kříž.

 

Kněz

Na závěr kněz řekne: „Jdi v pokoji.“

 

Já:

Odpovím „Bohu díky“, a odejdu ze zpovědnice

 

Ještě než odejdu z kostela, pokleknu před svatostánkem a pomodlím se uložené pokání. Někdy mohu mít za úkol vykonat nějaký dobrý skutek. Kajícím skutkem chci Bohu ukázat, že se chci opravdu polepšit

 

Na závěr se pomodlím tuto modlitbu:

Bože, můj Otče, děkuji, že jsi mi odpustil moje hříchy.  Mám velikou radost, že je moje srdce zase čisté.

Prosím tě, dej mi sílu, abych se snažil být dobrý a nezapomněl na své předsevzetí. Amen.