VÝŇATEK Z DOKUMENTU PRO NÁBOŽENSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

KTERÝ VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE PRAHA 2021

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH PRO 1. STUPEŇ ZŠ:

 

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO UČENÍ

Tematický okruh seznamuje žáky se základním obsahem a poselstvím křesťanské víry. Staví na kérygmatu a uvádí do dějin spásy. Žák se učí odhalovat Boží zjevení a svým životem na ně odpovídat. Cílem je osobnost, která rozumí obsahům víry katolické církve, je schopná o nich uvažovat, vést rozhovor a propojovat je se svým životem.

 

Očekávané výstupy - 1. období

 

Žák

·                rozumí základům křesťanské víry a zamýšlí se nad nimi vzhledem ke svému životu;

·                poznává Boží působení v dějinách i současnosti, učí se vytvářet živý vztah důvěry k Bohu a je veden k aktivnímu životu z víry.

 

Očekávané výstupy - 2. období

 

Žák

·                přiměřeně svému věku vyloží základy křesťanské víry a dokáže je propojit se svým životem;

·                převypráví základní události dějin spásy a zamýšlí se nad nimi vzhledem ke svému životu; vysvětlí, že vrcholí v Ježíši Kristu;

·                odhaluje Boží působení v dějinách i současnosti, vytváří si živý vztah důvěry k Bohu aje veden k aktivnímu životu z víry;

·                popíše vznik, začátky a základy života církve; zná vybrané světce či významné křesťanské osobnosti a představí je jako následovníky Ježíše; hledá v jejich životních příbězích povzbuzení pro svůj život.

 

Učivo

* Bůh - žije ve společenství Trojice: Otec, Syn a Duch Svatý; Bůh jako milující Otec a stvořitel všeho má se světem a životem každého člověka dobrý plán, působil v dějinách spásy, působí i dnes ve světě, v životě církve a v životě každého člověka. Ježíš je Boží Syn, který přichází na svět jako Spasitel (tj. aby osvobodil lidi od hříchu a přivedl je k věčně šťastnému životu ve společenství s Bohem), přítel i učitel pro život. Duch Svatý dává nový život a proměňuje život věřících, utváří a vede společenství církve.

z Události Ježíšova života - zvěstování, Ježíšovo narození, vyvolení učedníků a veřejné působení, Poslední večeře, Ježíšova smrt a vzkříšení; působení vzkříšeného Ježíše; nanebevstoupení, seslání Ducha Svatého.

·                Ježíšovo působení - učil o Božím království a životě v něm, uzdravoval nemocné, odpouštěl hříchy.

·                Člověk - je stvořen Bohem z lásky, jako Boží obraz, k životu s Bohem, k životu ve společenství lidí; hřích v životě člověka a Boží pomoc.

zfCírkev - církev je společenství Ježíšových učedníků; církev pokračuje v Ježíšově misii; církev jako společenství živých i zemřelých; Maria - matka Ježíše a všech lidí; svatí - Ježíšovi přátelé a spolupracovníci.

 

BIBLE A JEJÍ POSELSTVÍ

Tematický okruh uvádí žáky do porozumění řeči Bible. Cílem je osobnost schopná četby biblických textů, hledání jejich poselství, rozhovorů o nich ajejich převedení do vlastního života nebo života společenství, v němž žije.

 

Očekávané výstupy - 1. období

 

Žák

·                představí Bibli jako Boží slovo, které promlouvá do lidského života;

·       přiměřeně svému věku rozumí jazyku Bible;

·                převypráví vybrané biblické události; za pomoci vyučujícího uvažuje nad jejich poselstvím; vytváří si vztah důvěry vůči Bohu a jeho záměrům.

 

Očekávané výstupy - 2. období

 

Žák

·                jednoduchým způsobem představí Bibli, vyhledává v ní;

·       fpřiměřeně svému věku rozumí jazyku Bible;

·                má vhled do kultury a života izraelského národa v biblické době;

·                prohlubuje svou znalost starozákonních a novozákonních událostí, vypráví o nich a za pomoci vyučujícího uvažuje nad jejich poselstvím a propojuje je s vlastním životem;

·                na základě porozumění biblickým textům a událostem formuje svůj vztah důvěry vůči Bohu a jeho záměrům.

 

Učivo

z Bible - kniha, která vypráví o Bohu a jeho vztahu ke stvořenému světu a lidem; Boží slovo zapsané lidmi; rozdělení Bible; vyhledávání v Bibli.

z Jazyk Bible - historické události, podobenství, dopisy, proroctví, obrazná vyjádření.

z Biblické události ajejich poselství - biblický obraz stvoření; příběhy starozákonních patriarchů; egyptské otroctví a vyvedení izraelského národa z Egypta; smlouva s Hospodinem, vstup do zaslíbené země a život v ní; dějiny izraelského a judského království; zjevení Boha v Ježíši Kristu; hlásání Božího království Ježíšem z Nazareta (slova a skutky); velikonoční třídenní; skutky apoštolů - dějiny prvotní církve.

 

ŽIVOTNÍ STYL KŘESŤANŮ

 

Tematický okruh ukazuje životní styl křesťanů, který vychází z Ježíšova způsobu života. Cílem je samostatná zralá osobnost, která žije podle principů křesťanské etiky aje schopná se zapojit do společenského dění a života církve.

 

Očekávané výstupy - 1. období

 

Žák

·                uvědomuje si hodnotu sebe, svého života a světa; učí se vděčnosti za život;

·                rozlišuje dobré a špatné jednání; buduje schopnost sebeovládání;

rozlišuje hřích jako zlo; je pozorný vůči rozvoji vlastního svědomí a je připraven se podílet na jeho kultivaci;

·                respektuje důstojnost druhého člověka; učí se s respektem naslouchat jeho názorům; je schopný vnímat a projevit radost z dobra druhého, projevit lítost nad utrpením druhého, omluvit se, rozdělit se;

·                přijímá spoluzodpovědnost za ochranu a rozvoj stvoření na úrovní svého mikrosvěta;

·                je schopný se zařadit do společenství církve na rovině farnosti.

 

Očekávané výstupy - 2. období

 

Žák

 rozvíjí zdravé sebevědomí, schopnost vděčnosti, sebeovládání, usmíření, samostatného a zodpovědné rozhodování a jednání;

 rozlišuje hřích jako zlo; rozvíjí schopnost rozlišování; přiměřeně svému věku se dokáže vypořádat s existencí zla ve světě i ve svém životě;

·                rozumí principům křesťanské etiky a zasazuje je do svého jednání;

·       je schopný empatie, solidarity, konkrétním způsobem nabídnout pomoc, řešit konflikt ve skupině, rozvíjí schopnost spolupracovat;

·                přijímá spoluzodpovědnost za ochranu stvořeného světa a společně s druhými se podílí na jeho rozvoji;

·                je schopný se drobnými úkony aktivně podílet na životě společenství vrstevnické skupiny i na rovině farnosti.

Učivo

* Osobnostní rozvoj žáka - vědomí vlastní hodnoty a Boží láska jako její zdroj, vědomí hodnoty druhého člověka a respekt kjeho osobnosti; mezilidské vztahy a zodpovědnost za jejich rozvoj; hřích jako narušení vztahů, zkušenost viny a jejích důsledků, Boží milosrdenství, síla odpuštění.

* Principy křesťanské etiky - přikázání lásky jako základ vztahů; Desatero jako cesta ke svobodnému a důstojnému životu; evangelium jako cesta k naplnění života v Božím království.

Život ve společnosti - solidarita s těmi, kteří potřebují pomoc; ochrana a rozvoj stvořeného světa.

* Církev - život církve na rovině rodiny, farnosti, diecéze, národa i světa.

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO SLAVENÍ

 

Tematický okruh je zaměřen na formaci spirituality žáka. Uvádí jej do porozumění křesťanského slavení ajeho kontextu v rámci dějin spásy, rozvíjí u něj schopnost osobní modlitby. Cílem je osobnost, která je schopná porozumět liturgickému dění a zapojit se do slavení křesťanské liturgie. Oceňuje význam modlitby a rozvíjí ji ve vlastním životě.

 

Očekávané výstupy - 1. období

 

Žák

·                rozumí prožívání jednotlivých částí liturgického roku;

·                zná smysl svátostí; vysvětlí význam křtu, svátosti smíření a eucharistie;

·                orientuje se při dění ve mši sv., dokáže se zapojit dojejího slavení;

·                rozumí obsahu vybraných modliteb a postojům při modlitbě; je schopný formulovat vlastní modlitbu, chápe modlitbu jako osobní rozhovor s Bohem.

 

Očekávané výstupy - 2. období

 

Žák

·                rozumí křesťanským svátkům v kontextu dějin spásy;

·                prohlubuje své poznání svátostí; popíše biblický základ slavení mše sv.;

·                rozumí obsahu vybraných modliteb a postojům při modlitbě; je schopný formulovat vlastní modlitbu a zapojit se do společné modlitby;

·                zapojuje se do slavení mše sv. a křesťanských svátků, uvědoměle se na tyto svátky připravuje.

 

Učivo

* Liturgický rok - advent, Vánoce, půst, Velikonoce, mezidobí; slavnosti a svátky.

* Svátosti - Boží dary pro člověka; význam a slavení svátostí; liturgický prostor, liturgická gesta a symboly.

* Modlitba - rozhovor s Bohem; znamení kříže; modlitby Otče náš, Zdrávas Maria; Anděl Páně; Vyznání víry, růženec; prosebná a přímluvná modlitba, modlitba díků a chvály; zkušenost vyslyšené modlitby (na základě vybraného biblického úryvku); zpytování svědomí.